Région wallonne

In het Waals gewest gelden verschillende sectoriele en integrale condities voor de opslag van brandbare vloeistoffen en uitbating van benzinestations, namelijk: “Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van titel III van het algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat betreft de installatie en de uitbating van benzinestations” en “Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming ten gevolge van de invoeging van specifieke bepalingen voor de installatie en de uitbating van benzinestations.”

Deze wetgeving verplicht de exploitant tot het laten uitvoeren van een aantal verplichte initiële en periodieke onderzoeken, voor dewelke wij erkend zijn:

 • indienststellingskeuring
 • jaarlijkse controle
 • algemene controle (10 – jaarlijks)
 • dichtheidstest
 • toezicht bij de plaatsing van een ondergrondse houder
 • uitmeten kathodische bescherming
 • weerstandsbepaling en pH meting grond
 • zwerfstroommeting
 • stage II metingen

In afwijking van deze uitbatingsinstallaties is er een apart besluit van de Waalse Regering voor verdeelinstallaties van vloeibare brandstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55°C en gelijk aan 100°C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3.000 liter of meer en kleiner is dan 25.000 l (integrale voorwaarde – 27 november 2007).

 • Volgende controles kunnen door ons worden uitgevoerd:
  • indienststellingskeuring
  • dichtheidstest